Adatkezelési tájékoztató

A Sándor Autóház Kft. adatkezelési tájékoztatója a webshop működése kapcsán

Adatkezelő:
Sándor Autóház Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Pesti u. 78.,
Képviseli: Sándor Istvánné ügyvezető,
E-mail cím: info@sandorauto.hu,

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:
Dr. Bölcskei Krisztián,
E-mail cím: dr.bolcskei.krisztian@adatvedelmiauditor.hu,
Tel.: 37/315-515

mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a webshopon keresztül történő adatkezelések részleteiről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@sandorauto.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz.
 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai alább találhatók meg.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel

Kezelt adat

Cél

Jogalap

Tárolási idő

Számlázási adatok

Név*

számlázás, azonosítás

jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a számviteli tv. alapján

a számlán 8 évig a számviteli tv. 169.§-a alapján

adószám

számlázás

cím*

számlázás

telefonszám*

kapcsolatfelvétel és -tartás a megrendelés leadásával, teljesítésével kapcsolatban

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha a megrendelést leadó, szerződő természetes személy, jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha a megrendelést leadó nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója

módosításig, törlésig, legkésőbb polgári jogi elévülési időben

megjegyzés tartalma (ha van)

megjegyzésnek megfelelő lépések

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Szállítási adatok

Név*

szállítás

megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha a megrendelést leadó, szerződő természetes személy, jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha a megrendelést leadó nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója

ha számlán szerepel, 8 évig, egyéb esetben polgári jogi elévülési időben (5 évig)

cím*

szállítás

telefonszám*

kapcsolatfelvétel és -tartás a kiszállítással kapcsolatban

módosításig, törlésig, legkésőbb polgári jogi elévülési időben

szállítási mód*

szállítás

ha számlán szerepel, 8 évig, egyéb esetben polgári jogi elévülési időben (5 évig)

e-mail cím*

kapcsolattartás

módosításig, törlésig, legkésőbb polgári jogi elévülési időben

fizetési mód választása*

fizetési mód

ha számlán szerepel, 8 évig, egyéb esetben polgári jogi elévülési időben (5 évig)

megrendés értéke*

számlázás

jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a számviteli tv. alapján

a számlán 8 évig a számviteli tv. 169.§-a alapján

Megrendelés elküldésének időpontja*

Teljesítés, későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

megrendelés során használt eszköz IP címe *

későbbi bizonyítás

 

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek

név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás

30 napig

Érintettek

 

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata

Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés
Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
Adatok forrása: érintettek
Kezelt adat köreCélJogalapTárolási idő
név*azonosítás Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok

Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

e-mail cím*azonosítás és hírlevél kiküldéseÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja*későbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testethírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@sandorauto.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg tőle.

2. Adatkezelő által működtetett webshopban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

Melyek a kezelt adatok körei, kezelésük céljai, jogalapja, időtartama?

3. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama a következő:

Kezelt adat

Cél

Jogalap

Tárolási idő

Számlázási adatok

Név*

számlázás, azonosítás

jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a számviteli tv. alapján

a számlán 8 évig a számviteli tv. 169.§-a alapján

adószám

számlázás

cím*

számlázás

telefonszám*

kapcsolatfelvétel és -tartás a megrendelés leadásával, teljesítésével kapcsolatban

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha a megrendelést leadó, szerződő természetes személy, jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha a megrendelést leadó nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója

módosításig, törlésig, legkésőbb polgári jogi elévülési időben

megjegyzés tartalma (ha van)

megjegyzésnek megfelelő lépések

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Szállítási adatok

Név*

szállítás

megállapodás teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), ha a megrendelést leadó, szerződő természetes személy, jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), ha a megrendelést leadó nem természetes személy képviselője, kapcsolattartója

ha számlán szerepel, 8 évig, egyéb esetben polgári jogi elévülési időben (5 évig)

cím*

szállítás

telefonszám*

kapcsolatfelvétel és -tartás a kiszállítással kapcsolatban

módosításig, törlésig, legkésőbb polgári jogi elévülési időben

szállítási mód*

szállítás

ha számlán szerepel, 8 évig, egyéb esetben polgári jogi elévülési időben (5 évig)

e-mail cím*

kapcsolattartás

módosításig, törlésig, legkésőbb polgári jogi elévülési időben

fizetési mód választása*

fizetési mód

ha számlán szerepel, 8 évig, egyéb esetben polgári jogi elévülési időben (5 évig)

megrendés értéke*

számlázás

jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a számviteli tv. alapján

a számlán 8 évig a számviteli tv. 169.§-a alapján

Megrendelés elküldésének időpontja*

Teljesítés, későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

megrendelés során használt eszköz IP címe *

későbbi bizonyítás

 

Kik az érintettek?

4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel.

Mi az adatkezelés fő célja?

5. Az adatok kezelésének fő célja a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő webshopján keresztül, titkosított csatornán elküldi megrendelésének adatait az Adatkezelő részére.

b. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.

c. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített nyilvántartási rendszerben rögzíti.

d. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.

e. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.

f. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. csomagolás, kiszállítás, stb.).

Honnan vannak az adatok?

7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

8. Adatközlés:

a. kiszállítást végző fél számára, adatai megtalálhatóak az ÁSZF-ben

b. könyvelést végrehajtó számára

c. könyvvizsgálatot végrehajtó számára a könyvvizsgálat lefolytatásához

d. NAV számára jogi kötelezettség teljesítése miatt

e. hatóság, bíróság számára külön megkeresés esetén

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

9. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

10. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek.

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok és céljai?

1. A kezelt adatok köre és célja:

IP cím*beazonosítás
a látogatás időpontja*beazonosítás
a meglátogatott aloldalak adatai* beazonosítás
érintett által használt operációs rendszer
és böngésző típusa*
beazonosítás

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

2. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja).

3. A jogos érdek a következő célokban ölt testet:

A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Kik az érintettek?

4. Az érintettek köre: Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek.

Mi az adatkezelés fő célja?

5. Az adatok kezelésének fő célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Érintett a weboldalt használja, miközben a fenti adatokat a weboldal algoritmusa automatikusan lekéri, rögzíti.

Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama: 30 napig

Honnan vannak az adatok?

8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

9. Adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés automatizáltan történik, emberi beavatkozás nélkül, de nem kapcsolódik hozzá döntéshozatal, sem profilalkotás.

Egyéb

10. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek.

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatója

1. Érintett a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatására.

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai, valamint a jogalapok, tárolási idő?

2. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja, tárolási ideje:

Kezelt adat köreCélJogalapTárolási idő
név*azonosítás Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)Aktív hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok

Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

e-mail cím*azonosítás és hírlevél kiküldéseÖnkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)
technikai adat: feliratkozás és leiratkozás időpontjakésőbbi bizonyításAdatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testethírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

 

Kik az érintettek?

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Mi az adatkezelés fő célja?

4. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok kezelésének fő célja a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés.

Honnan vannak az adatok?

5. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

6. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve ha Adatkezelő adatfeldolgozót bíz meg hírlevelek kiküldésével, statisztikák készítésével, hírlevél fel-és leiratkozások kezelésével. Ilyen esetben külön melléklet tartalmazza az adatfeldolgozó adatait.

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

7. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Egyéb

8. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@sandorauto.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

9. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Sándor Autóház Kft., 3200 Gyöngyös, Pesti u. 78.

10. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az aktív hírlevélküldő adatállományból.

11. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

12. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a hírlevél küldés során az Adatkezelő jogosult nem kizárólag a saját, hanem közvetett és közvetlen módon a szerződött Partnerei ajánlatainak a továbbítására is az érintettek felé.

13. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezelés esszenciális elemei, ezek mindegyike szükséges az adatkezeléshez.

Az érintettek jogai részletesen

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (3200 Gyöngyös, Pesti u. 78.) vagy e-mail-es elérhetőségre ( info@sandorauto.hu ) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot:http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2020. november hó 19. napján

Sándor Istvánné ügyvezető
Sándor Autóház Kft.